Kereskedelmi feltételek

 

 

Általános üzleti feltételek  
   

 

Általános Üzleti Feltételek GLS General Logistics Systems

Hungary Kft. (2008.12.01-től)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely, telephely, központi vevőszolgálat:
H-2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
a továbbiakban röviden:

GLS Hungary

Általános Üzleti Feltételei

csomagok szállítmányozására és kezelésére


Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját az Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods
by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreáli Egyezmény és a 2003 évi CI. törvény a postáról és annak végrehajtási rendeletei, a 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről és a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság (1133 Budapest Visegrádi u. 106.levelezési cím: 1376 Pf. 997 T.: + 361 468-0500 F: 468-0626 e-mail: uszi-budapest@nhh.hu )

1. Bevezetés

A GLS belföldi és export integrált csomagszállítás (Tv. 3.§. 13.) és gyorsposta (Tv. 3.§. 9.2.)
szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég, általában jogi személyiséggel rendelkező
Megbízók számára, akik a szolgáltatások igénybevételére tartós szerződést kötnek a GLS -el, és a szolgáltatás díját időszakonként, utólag, teljesítés alapján fizetik

GLS a 2003. évi CI. törvény a postáról 14. § (9)-(11) pontjaiban foglalt esetekben a szerződés megkötését, vagy teljesítését megtagadhatja, vagy szüneteltetheti.

GLS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Megbízó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait.

Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket, a GLS, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy a GLS a csomagok továbbítását megfelelő minőségben el tudja végezni.

GLS minden esetben háztól - házig teljesítést nyújt, és olyan kommunikációs eszközöket és szervezetet mőködtet, hogy a Megbízók a csomagszállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

GLS terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS technológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.

2. Vevőszolgálat

GLS a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-19 óráig mőködik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a MegbízónakPOD-t küld, valamint a csomagszállítással kapcsolatos esetleges reklamációkat kezeli.

A Vevőszolgálat elérhető:

a 36 29 88 66 70 telefonon
a 36 29 88 66 10 telefaxon
az info@gls-hungary.comvigyekel@gls-hungary.commegrendeles@gls-hungary.com
e-mail címeken.

A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-hungary.com honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.

A GLS a címzettek részére külön Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-20 óráig mőködik.
A 802-02-65 telefonszámon a címzettek részére csomagszám alapján ad felvilágosítást a csomagokról.

3. Tudakozódás, panaszok intézése

Megbízó, illetve képviselője a Vevőszolgálatnál a csomagszám alapján tudakozódhat, a későbbiekben meghatározott csomaginformációt (IOD), illetve kézbesítési igazolást (POD) kérhet. A csomaginformáció (IOD) szolgáltatása 3 hónapon belül feladott csomagoknál azonnal, a kézbesítési igazolás (POD) megküldése 3 hónapon belül feladott csomagoknál 4 órán belül történik.
Ezt követően a csomaginformáció legalább további egy évig hozzáférhető, az információszolgáltatás határideje azonban 3 munkanapra hosszabbodik.

A POD budapesti kézbesítés esetén a kézbesítést követő, vidéki kézbesítés esetében a kézbesítést követő második munkanaptól áll rendelkezésre.

Vevőszolgálat az esetleges károk bejelentését fogadja és kárügyintézésre a GLSkárügyintézőjének adja át.

Panaszok esetén azokat a Vevőszolgálat fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt.

A panaszok a GLS székhelyén és vidéki kiszállító depóiban elhelyezett Vásárlók könyvébe is beírhatók.
A Vásárlók könyvét a Vevőszolgálat legalább hetente átvizsgálja és a panaszokat és észrevételeket a szokásos ügyrendben és határidővel kivizsgálja és orvosolja.

Vevőszolgálat a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi.

Ha a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a válasz a panaszos számára nem elfogadható, a panaszos - a válaszadásra meghatározott határidő lejártát, illetve a válasz kézhezvételét követő 60 napon belül - a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez, vagy a Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

A panaszok regisztrálásra kerülnek és az ISO minősített minőség management előírásainak megfelelően, a hibaokok felszámolása megtörténik.

4. A GLS Általános Üzleti Feltételek célja, területi érvényessége

GLS a csomagok továbbítását kizárólag érvényes és hatályos szerződés alapján végzi. A szerződés létrejöhet szokásos formában, írásban, vagy az ajánlat elfogadását követően, annak
tartalma szerint, az érvényesség feltétele azonban minden esetben az, hogy a Megbízó a csomagok feladásához megfelelő számú és a GLS által a részére kiadott csomagjeggyel rendelkezzen, vagy a GLS rendszerének megfelelő csomagjegyeket és feladási információkat állítson elő, és azokat a csomagok feladáshoz minden esetben alkalmazza.

Ezen Általános Üzleti Feltételek érvényesek a GLS valamennyi tevékenységére, mindenekelőtt az integrált, csomagszállítási feladatok vállalására, a csomagok felvételére, beés kirakására, kezelésére, átrakására, kézbesíthetetlenség miatti esetleges átmeneti tárolására, valamint az export csomagok GLS General Logistics Systems hálózatához tartozó országokon belül történő fuvarozásának bonyolítására.
Jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólag azokra a fuvarfeladatokra vonatkoznak, melyekre a
GLS Hungary kötött szerződést, nem vonatkoznak tehát az import csomagfuvarozásra, ahol aMegbízó a GLS General Logistics Systems partnerével kötött szerződést, a külföldi partner Általános Feltételei szerint.

A GLS által nyújtott termékek és szolgáltatások:


- belföldi 24 órás Business Parcel, Business Smallparcel (a felvételt követő munkanapon történő kézbesítés, tájékoztató adat az átfutási időről) integrált csomagszállítás,
- integrált export csomagszállítás az Európai Unió tagországaiba, valamint Törökországba, Norvégiába és Svájcba a GLS General Logistics Systems rendszerrel együttmőködve,
- a GLS General Logistics Systems rendszer tagjai által Magyarországra indított import csomagok beszállítása a fenti relációkból, valamint a csomagok vámkezelése a Címzett rendelkezése szerint és a csomagok kézbesítése.


Business-Parcel:
Gyors és hatékony csomagszállítás háztól házig. Magyarországon, minden városban és településen a csomagokat, a felvételt követő munkanapon, munkaidőben (8-17 óra között) kézbesítjük. Második kézbesítési kísérlet ingyenes.

Express-Parcel:
Sürgős, határidős csomag kézbesítése a felvételt követő munkanapon, legkésőbb 12 óráig. Csak meghatározott településeken, a települések listája a GLS honlapján található. A szolgáltató hibájából bekövetkező késedelem esetén a fuvardíj és a szolgáltatás különdíjának kétszerese kerül kártérítési átalány összegként jóváírásra.

Business-Small Parcel és Express-Small Parcel:
Kiemelt csomagkezelés a 2 kg alatti kiscsomagoknál: elkülönített szortírozás, szállítás speciális GLS-zsákokban, egyszerő kiscsomag meghatározás a GLS-sablon segítségével.

Belföldi és integrált csomagszállítás - a GLS a feladó kérésének megfelelően elvégzi a csomagok felvételét a Megbízó által megjelölt helyen, és a csomagok kézbesítését, oly módon,
hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a felügyelete alatt marad. A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a feladó által is nyomon követhetőek és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) visszakereshető. A cím változása esetén a GLS a címpontosítást és a pontosított címre történő kiszállítást is vállalja. A szolgáltatásban a sikertelen kézbesítést követő második kézbesítési kísérlet is benne van, a címzett megváltozása esetén a csomag új címen, vagy a címzett rendelkezése alapján az eredeti címen de más időpontban kerül kézbesítésre.

Euro Business-Parcel és Euro Business-Small Parcel:
Megbízható, gyors és hatékony "road-based" csomagszállítás háztól házig 36 európai országban kedvező tranzit időkkel.
Export csomagszállítás (nemzetközi integrált csomagszállítás szolgáltatás), a GLS General Logistics Systems külföldi szerződött partnerei végzik a küldemények kézbesítését, oly
módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a GLS General Logistics Systemsfelügyelete alatt marad a küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) visszakereshetők. Az export csomagoknál az átfutási idő (vámkezelés nélkül felvételtől a cél ország vámkezelést végző depójáig) cél országonként eltérő: a felvételt követő 1.-5. munkanap. A vámkezelés időszükséglete a helyi szabályoktól függően változó, költségeit a Megbízó, vagy a Címzett viseli. Amennyiben a Címzett export csomag esetében a vámkezeléshez kapcsolódó költségvállalási kötelezettségét
nem teljesíti, a költségeket a GLS a Megbízóra terheli. A cím változása esetén a GLS General Logistics Systems címpontosítást és a pontosított címre történő kiszállítást is vállalja. A szolgáltatásban a sikertelen kézbesítést követő második kézbesítési kísérlet is benne van.

Global Business Parcel
Átlátható és biztonságos csomagfeladás az Európai Union kívül eső országokba. A csomagok vámkezelést követően légi úton a Fedex (IATA Air Cargo Ügynökség) rendszerében jutnak el a címzetthez. Az import tilalma és korlátozása országonként eltérő lehet. A Feladó felelősségi körébe tartozik utánajárni annak, hogy a szállítani kívánt javakat fogadja-e a rendeltetési ország. A Feladó
kötelessége a biztosítás és meggyőződni arról, hogy a légi fuvarozásnak nincs-e akadálya.

Belföldi Megbízók részére különdíj ellenében végzett értéknövelő szolgáltatások:

Guaranteed 24-Service:
Garantáltan másnapra - Ezzel a szolgáltatással a GLS garantálja a felvételt követő munkanapon történő kézbesítést - pénz visszafizetési garanciával! Ha a GLS hibájából ez nem történik meg, a GLS visszafizeti a fuvardíjat, valamint a szolgáltatás felárának kétszeresét. 

Pick&Return-Service :
Felvétel & Visszaszállítás - A GLS, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a csomagot, és azt Magyarországon a Megbízónak kézbesíti.

Pick&Ship-Service
Felvétel & Átszállítás - A GLS, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a csomagot, és azt a magyarországi megadott címre kézbesíti.

Cash-Service
Utánvét - Az utánvét elszámolása és átutalása hetente legalább kétszer automatikusan megtörténik, az utánvét felár tartalmazza az adott országon belüli utalás költségét is. A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Export esetén a Megbízónak rendelkeznie kell egy Szlovákiában vezetett EUR, Csehországban vezetett CZK, Romániában vezetett RON és Szlovéniában vezetett EUR folyószámlával. Export esetén a szolgáltatás megrendelése kizárólag telepített GLS Connect szoftveren keresztül lehetséges.

Exchange-Service
Csomagcsere - A GLS cserecsomagot vesz fel azon csomagok kézbesítésekor, melyeknél ez a szolgáltatás megrendelésre kerül.

PrivateDelivery-Service
Kézbesítés magáncímre - A szolgáltatás megrendelésével, a GLS magánszemélyeknek is kézbesít csomagokat, munkaidőben, illetve a második kézbesítési kísérlet depóvárosokban munkaidőn túl 17-20 óra között is kérhető. 

AddresseeOnly-Service
Bizalmas küldemény - A szolgáltatás megrendelésével, a feladónak lehetősége van az átvevő személyt megjelölni. A csomag kézbesítése a címzett által felmutatott, személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány ellenében történik. Az igazolvány azonosítószáma a rollkartén feltüntetésre kerül. 

ScheduledDelivery-Service
Ütemezett kiszállítás - A szolgáltatás megrendelésével a feladó kérheti (csak GLS depóvárosokban), hogy a csomagot az előre megadott 2 órás időintervallumon belül kézbesítse a GLS, 8-20 óra között.

DayDefinite-Service
Kézbesítés meghatározott napon - A szolgáltatás megrendelésével, a feladó előre rendelkezhet arról, hogy a csomagot melyik munkanapon kézbesítse a GLS, a felvételt követő 5 munkanapon belül.

LateColletion-Service
Késői felvétel - A szolgáltatás megrendelésével, a GLS munkaidőn túl is vállal rendszeres csomagfelvételt, mely kizárólag előre meghatározott és megállapodott csomagvolumen esetén vehető igénybe.

DocumentReturn-Service
Okmánykezelés - Megoldás azokra a helyzetekre, amikor a csomagot kísérő speciális szállítási dokumentációt igazoltatni kell a címzettel, és azt a feladónak vissza kell juttatni. Erre a szolgáltatásra a GLS Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek.

ItemisedDelivery-Service
Tételes átadás - Előzetes megállapodás alapján a GLS tételesen átadja az árut (kizárólag meghatározott hipermarketekben), és a leigazolt szállítólevelet visszajuttatja a Feladónak. A GLS külön szervezettel látja el a feladatot, a gépkocsivezető nem ad át tételesen árut.

Azokban az esetekben, amikor a GLS csak a tételes átadás teljesülése esetén tudja a csomagokat kézbesíteni az átadások szükségességéről és teljesítéséről a GLS külön nem értesíti ügyfeleit. A tételes átadás díja a Megbízót terheli.
Erre a szolgáltatásra a GLS Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek
.
Display-Service
Polcszerviz - A csomagszállítás kiegészítő és megbízható szolgáltatása. A Megbízók utasítása szerint a kiszállított árut a GLS tételesen átadja, és/vagy a polcszervizt ellátja, és a leigazolt átvételi elismervényt a feladónak visszajuttatja. (Kizárólag hipermarketekben.) Erre a szolgáltatásra a GLS Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek. 

Standby-Service
Címzett viszi el - A csomagot a címzett a depóban veheti át előzetes egyeztetés alapján. A depók elérhetőségeit megtalálja a honlapunkon, vagy kérheti ügyfélszolgálatunktól. 

Saturday-Service
Szombati kiszállítás - A szolgáltatás megrendelésével, a pénteken feladott csomagokat (csak Budapesten) szombaton kézbesíti a GLS.

AddOnInsurance-Service
Az automatikus értékbiztosításon felül köthető, minden csomagra érvényes, átalánydíjas biztosítás. Kizárólag belföldi csomagok esetén vehető igénybe. A biztosítás mértéke egyedi megállapodás függvénye.

DeclaredValueInsurance-Service
Értéknyilvánított biztosítás, eseti jelleggel, csomagonként köthető felülbiztosítás. Belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft-ig, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft-ig. A
szolgáltatás formanyomtatványon, a GLS Connect-ten és GLS Online-on keresztül rendelhető meg.

SMS-Service
SMS értesítés. A feladó sms-en tájékoztatja a címzettet már a csomag feladása napján, hogy a következő munkanapon a csomag kiszállításra kerül. A szöveges üzenetet a feladó fogalmazza meg, mely tartalmazhatja a csomag azonosító számát, az utánvét összegét. Az SMS végére automatikusan felkerül a címzetteknek fenntartott GLS Ügyfélszolgálat telefonszáma. A szolgáltatás kizárólag GLS Connect-en keresztül rendelhető meg, terjedelme legfeljebb 130 karakter lehet.

PreAdvice-Service
A GLS a kézbesítés napján a reggeli órákban sms-ben tájékoztatja a címzettet a csomag várható érkezéséről. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosító számát, a kézbesítés várható idejét (95%-os pontossággal) egy 3 órás időintervallumban és a címzetteknek fenntartott GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát. A szolgáltatás kizárólag GLS Connect-en keresztül rendelhető meg.

5. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás

 • Az áru gondos és szakszerő csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre.
  GLS csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget.

  A csomagok kezelése a GLS rendszerben iparszerő technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos technológiával nem
  kezelhetők.
  A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:
  . Csak teljesen lezárt csomag adható fel,
  . Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra,
  . A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és
  minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut,
  . Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, a "Törékeny" jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,
  . A javításra visszahívott híradástechnikai cikkeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel adassák fel, felvétel vagy csomagcsere esetén,
  . A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,
  . Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,
  . A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal zárják le minden oldalról,
  amennyiben erre mód van,
  . Összepántolt dobozok nem vehetők fel, mert a csomagolás széteshet, és csak a címkével azonosított csomagegység ér célba,
  . A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani,
  . Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
  . Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget az Utánvét listán vagy az elektronikus úton küldött adatok segítségével és a küldeményen, a GLS által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének
  megfelelően, kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS egyeztetést kísérel meg.
  . Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.


GLS fontosnak tartja a károk elkerülését, így ügyfeleinek ingyenesen csomagolási tanácsot ad, mely a Vevőszolgálat útján kérhető.

"Törékeny címke" alkalmazása nem mentesíti a feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut!

6. Csomagfelvétel

A csomagok felvétele minden esetben a Megbízó telephelyén történik.
Megbízók - külön megállapodás alapján - a GLS székhelyén a csomagfeldolgozó üzem Ipunktjánál is leadhatják csomagcímkével ellátott és megcímzett csomagjaikat, egyeztetett időpontban, következő munkanapi kézbesítésre. A csomagok szalagra rakását ebben az esetben a Megbízó gépkocsivezetője végzi.
GLS gépkocsivezető a felvételkor a csomagok megfelelőségét nem ellenőrzi, de a feltőnően alkalmatlan csomagok felvételét visszautasíthatja.
A csomagok feladását a felvevő gépkocsivezető, vagy az átvevő csomagüzemi alkalmazottÁtvételi Elismervény ellenében veszi át, (melyet a gépkocsivezető bélyegzővel is ellát), ezen azonban kizárólag az átvett csomagok darabszámát igazolja. A csomagok tételes regisztrálása és mérlegelése a szerződésben foglaltak szerint, a Megbízó telephelyén, a GLS Depóban, vagy
a GLS központi csomagfeldolgozó üzemben történik meg.

Megbízó a feladott csomagok azonosítására a következő bizonylatokat használhatja:


- csomagcímke másodpéldánya,
- csomagszám minicímke (öntapadós, a csomagjegyről 2 példányban választható le),
- saját rendszerben előállított csomagcímke esetén a GLS-el egyeztetett számítógépes adat-file.


GLS vállalja, hogy a feladott csomagszám alapján számol el Megbízóval, az eseti, tételes egyeztetések azonban a Megbízó csomagszám regisztrációja alapján történnek.
Megállapodás alapján GLS a csomagadatok számítástechnikai úton történő átadását is vállalja.

7. Kézbesítés

Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható,
várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.

A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók 
mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

A kézbesítést a címzett aláírásával igazolja a GLS által kiállított nyomtatványon. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos, vagy elektronikus 
csomaginformációról előkereshető.
AddresseeOnly Service Bizalmas küldemény kézbesítése során az átvevő a feladó által megjelölt személy, aki személyazonosságát a törvényben meghatározott okmányok alapján köteles igazolni. Ilyenkor az átvevő aláírása mellett az átvevő által bemutatott igazolvány vagy útlevél azonosító száma is feltüntetésre kerül.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

8. A csomag tömeg és mérethatárai

Darabonként maximum 40 kg (export esetén 50 kg) súlyig adhatók fel csomagok. A körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél és a csomag
maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett.
Business SmallParcel esetén a csomagok maximális súlya 2 kg, a maximális hosszúsága pedig 40 cm lehet.,

GLS minden csomagot a szerződésnek megfelelően a Megbízó telephelyén, a felvételi körzeti depóba-, vagy a központi elosztó üzembe való beérkeztetéskor automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a csomagszámhoz társítva automatikusan regisztrálja. A mérlegelt súlyadat az automatikus számlázás alapadata.

GLS rendszerben 40 kg-ot meghaladó, vagy a mérethatárt túllépő csomagok nem kerülnek továbbításra. GLS jogosult az emiatt nem továbbítható küldemények átirányítására más, az
ilyen küldemények továbbítását vállaló szállítmányozóhoz és a költségek Megbízóraterhelésére. Ilyen küldeményekre nem vonatkoznak az Általános Biztosítási Feltételek és megszűnik a kézbesítési időgarancia

9. A GLS szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre

Kizártak a felvételből:

- a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
- a láthatóan túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,
- az összepántolt csomagok, faládában feladott csomagok,
- a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
- a földi maradványok,
- élő állatok és növények,
- zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
- a különleges értékő áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékő dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök,
drágakövek, ékszerek
- műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
- a hőmérsékletre érzékeny áruk,
- a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók,
- a címzett postafiók címére szóló csomagok,
- export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes ital dohányáru, és a magánszemélyek részére feladott csomagok
- valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.


A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezen kívül a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, és az ATA-Carnet-vel
kísért áruk.

A Megbízó köteles a feladást megelőzően értesíteni a GLS-t azokról a csomagokról, melyek egyedi értéke meghaladja az 5.000 EUR-t.

10. A szolgáltatás

A GLS a szolgáltatást, mint szállítmányozó teljesíti, a fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe, akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében
ellenőrzi, és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve szerepelnek.

A GLS tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek.

A csomag, csomagolás látható sérülése esetén GLS kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett
jegyzőkönyvben rögzíti.

A szolgáltatás terjedelme, jellemzői és feltételei:

1. A szolgáltatás tartalma: az átadott csomagok felvétele a GLS Depóban, vagy a központi csomagüzemben, vagy a Megbízó által megjelölt telepen, a csomagok elhozatala, címzettig bérmentve. A GLS elsősorban a Megbízó utasításait teljesíti és a Megbízó költségviselése mellett vállal csomagszállítást.

2. A csomagok kiadása a címzett vagy azon egyéb személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények alapján feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ilyen
személyek mindenekelőtt a címmel azonos helyiségekben jelen levő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

3. Azon csomagok kiszállítása, melyek 17.00 óráig a GLS részére a felvételi helyen átadásra kerültek, Magyarországon belül (és 2004. májustól Szlovákiában) a következő munkanapon
történik (a "24 órás" megjelölés nem jelent átfutási időt, kizárólag a következő munkanapot jelöli).
A Megbízó a GLS által kiadott listában megjelölt helységekbe ExpressParcel-t azaz délelőtti kiszállítást (következő munkanapon 12 óráig történő kézbesítés) is feladhat, a szerződésben
meghatározott feltételek szerint. Külföldre küldés (export) esetén az átfutási idő 1 - 5 munkanap között van (tájékoztató adat),
ami a vámkezelés időszükségletével meghosszabbodhat.

4. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben az első kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható egyéb körülmény, a GLS a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a csomag a Megbízóhoz visszaszállításra kerül. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Megbízóhoz automatikusan visszaszállításra kerül. Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt a GLS maximum 5 munkanapig tárolja (kivétel a címzett jelzett szabadsága esetén, ekkor maximum 10 munkanapig), ennek lejárta után a csomagokat - külön jelzés nélkül - visszaszállítja a megbízóhoz. Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott utasítása alapján a GLS nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaszállítja a feladónak

5. Csomaginformációt (IOD) a Megbízónak, az általa feladott csomagokra a GLS a felvételt követő második munkanap reggelétől korlátlanul ad telefonon, illetve az internetes
csomagkeresési rendszerben. Kiszállítási igazolásra írásban (POD), ingyenesen a Megbízó az általa egy napon átadott csomagok átlagos számának 5 %-a erejéig tarthat igényt. A GLS
jogosult méltányos ügyirat készítési díjat beszedni, ha ezt meghaladják a szállítmányt kísérő bizonylatok iránti igények. Az ellenjegyzett fuvarlevélszelvény (Rollkarte POD), vagy az azt
helyettesítő elektronikusan (szkenneren) elismert és aláírt átvételi igazolás megfelelő kiszállítási okmánynak minősül.

6. Cash-Service, Utánvét beszedés a Megbízó szabályszerő, írásos, vagy elektronikus úton adott a GLS által visszaigazolt, illetve a GLS Connectben vagy a GLS Online rendszerben
előírás szerint rögzített és határidőig elküldött megbízása esetén történik, a beszedett (elismervény, utánvét nyugta ellenében kézbesítéskor átvett) utánvétekért a GLS teljes felelősséggel tartozik. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a GLS tartozását a Megbízó felé, az összeggel, az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik, a szokásos biztosítási feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedése elmaradása esetén a GLS az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közremőködni az utólagos beszedésben.
Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a GLS szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint
támasztható kárigény.

7. DocumentReturn Service Okmánykezelés, Display-Sercice Polcszerviz ItemisedDelivery- Service,Tételes átadás szolgáltatások külön, írásos megállapodás alapján történnek. Ezekre a megállapodásokra a szokásos biztosítási feltételek nem érvényesek. A szolgáltatások teljesítése során a GLS személyzet a Megbízó és a Címzett személyzetével közvetlen kapcsolatban dolgozik, ezért a munkavégzés kapcsán felmerülő akadályok elhárítása nem áll módjában. Amennyiben ezen szolgáltatások körében a feladat bármely okból nem teljesíthető, annak elmaradásáért és az esetleges következmény károkért a GLS anyagi felelősséget nem vállal. A zárt küldeményként felvett és lezártan kézbesített csomagok tételes átadásának eredményével kapcsolatosan kárigényt a Megbízó a GLS-el szemben nem érvényesíthet.

8. Amennyiben a Megbízó a GLS előzetes értesítése nélkül ad fel csomagot olyan hipermarketbe, ahol a csomagok kizárólag a fenti különszolgáltatások (szállítólevél igazolás, tételes átadás), vagy azok valamelyikének teljesítése mellett adhatók le, a GLS jogosult a szolgáltatás elvégzésére és a díj számlába állítására, előzetes megállapodás nélkül is.

11. Csomagszállítás díja, a kiadások megtérítése

A GLS a csomagszállítási szerződésben, illetve annak módosításaiban állapodik meg a Megbízóval az árakban. (A szerződés az ajánlat írásos, vagy szóbeli elfogadásával és a
szolgáltatás igénybevételének megkezdésével is elfogadottnak tekintendő.) Az árak az 1m3 = min. 300 kg térfogatsúlyon alapulnak.

A visszáruk, az átirányítások és a szokatlan mérető áruk vonatkozásában a Megbízóval az elszámolás a mindenkor érvényes ártáblázat szerint történik.

GLS az EU-n kívüli nemzetközi forgalomban kizárólag DDU, vagy DDP paritással vállal exportcsomag továbbítást.

Különleges vámkezelési megbízásokat GLS kizárólag előzetes megállapodás alapján teljesít!

Export csomagok esetében a költségviselésre vonatkozó megállapodást Megbízó köteles a Címzettel gondosan megkötni és GLS - nek a megbízást a megállapodással egyezően megadni.

GLS export megbízások esetén abból indul ki, hogy a vele közölt paritások helyességéért Megbízó helytáll. Ezért ha a paritás szerint a külföldi átvevőnek kell vámot, adókat, díjakat, költségeket vagy ráfordításokat megfizetnie, vagy ha ilyenek a külföldi átvevő miatt merülnek fel, a belföldi Megbízónak meg kell térítenie azokat a ráfordításokat a GLS részére, amelyeket a külföldi átvevő nem egyenlített ki.

12. A Megbízó kötelezettségei

A Megbízó köteles minden csomagot az iparszerő csomagkezelés követelményeinek megfelelően becsomagolni, és a GLS által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött csomagcímkével, illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a GLS nem felel. A csomag
címzésén teljesnek kell lennie mindenekelőtt a Címzett adatainak. A Megbízó a GLS -el való együttmőködésben a GLS Felhasználói Kézikönyv útmutatásai szerint jár el.

A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles határidőre a GLS bankszámlájára átutalással megfizetni.

Amennyiben Megbízó a 9. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, GLS jogosult felé a szolgáltatást felfüggeszteni.

13. Rendelkezési jog

A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja GLS-t arra, hogy a csomagot szomszédnak, vagy más, megfelelő személynek, esetleg postaládába kézbesítse, akár átvételi
elismervényt helyettesítő gépkocsivezetői feljegyzést is elfogadhat. Ilyen - írásos, vagy szóbeli - meghatalmazások esetén az átvételi igazolás (IOD, POD) értelemszerően módosult formában
készül.

14. Számlázás, bérmentesítés

GLS kizárólag a Megbízó általi bérmentesítés mellett végzi a szolgáltatást, portós feladású csomagot nem továbbít.

A szolgáltatás számlája minden esetben utólag készül, megállapodás szerint havi kétszeri, vagy egyszeri számlázási ciklusban.

GLS a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben állítja számlába, a számla kiállításától számított 5 munkanapos fizetési határidővel. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik. A szolgáltatási számla melléklete csomagszámonkénti részletezést tartalmaz, a mért súly és díj megadásával.

Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni. Késedelem esetén a GLS a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség
behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.

15. Szavatosság

GLS vállalja, hogy Guaranteed24-Service Garantált másnapra szolgáltatás megvásárlása esetén, a neki felróható okból történő késedelmes kézbesítés (egy munkanapot meghaladó átfutási idő) esetén a fuvardíjat és a szolgáltatási díj 200%-át a Megbízónak visszatéríti.

A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) legújabb szövegezése érvényes.

A CMR alkalmazási területén - export csomagfuvarozásnál - az abban szabályozott szavatosság érvényes.

16. Káresemények

GLS minden egyes csomagra, a neki felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerőtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére - kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára. Az
automatikus csomagbiztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási, vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva.

Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, legkésőbb azonban a kézbesítéstől, illetve a visszakézbesítéstől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül (2003 évi CI. törvény a postáról 27.§ ) a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból keletkezett.

Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.

A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési,
pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet.

Global Business-Parcel esetén a fuvardíj megfizetése mellett életbe lépő automatikus csomagbiztosítás-a csomag bruttó súlyát tekintve- kg-onként maximum 19 SDR összegő kárfedezetet biztosít.

Megbízó - külön díj megfizetése esetén - magasabb összegre is köthet biztosítást, ez azonban kizárólag a GLS fedezetbe vételt igazoló nyilatkozata alapján jön létre.

Nem minősül káreseménynek, ha a GLS a megbízást késedelemmel teljesíti, az utánvét beszedést, vagy a szállítólevél visszaforgatását elmulasztja, a csomag kézbesítését azonban
saját rendszerében hitelt érdemlően (IOD, POD) igazolja. Ezekben az esetekben a Megbízókövetelése kizárólag a címzettel szemben érvényesíthető, a GLS ilyen esetekben a szolgáltatás
díjáig felel.

GLS hozzájárulása nélkül ki van zárva a biztosítási igényeknek a Megbízó által történő engedményezése harmadik fél részére.

GLS nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más biztosítási védelem létezik. AMegbízónak jogában áll kiegészítő biztosítást kötni.

A szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított nyolc naptári napon belül intézkedik.

GLS a biztosítási események kapcsán követendő eljárásokat az Általános Csomagbiztosítási Feltételekben szabályozza.

17. Elévülés

A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a GLS-sel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

18. Írásbeliség

Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak írásban érvényesek.

GLS General Logistics Systems fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, az ilyen megállapodás azonban
nem lehet ellentétes az 1. pontban felsorolt, illetve a postai tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.

19. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség

Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan
rendelkezéssel kell pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz. Vita esetén a Felek a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez vagy a Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak.
A bírósági illetékesség helye: GLS székhelye szerint illetékes bíróság

20. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése

A GLS a csomagszállítást a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.
A GLS forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.
A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről GLS a Megbízókat értesíti. Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.

21. Adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

1. A GLS a csomag szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat - a 2-6 bekezdésben foglalt eltérésekkel - a személyes adatok védelméről és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak
figyelembevételével kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

2. A GLS az általa továbbított csomag tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

3. A GLS

a) a zárt csomagot - az 5. bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel;

b) a nem zárt csomagokat csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben
tanulmányozhatja;

c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot - a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével - mással nem
közölhet;

d) a küldeményt - tartalmának megismerése céljából - a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem
adhatja;

e) a szolgáltatás teljesítéséről - a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével - másnak tájékoztatást nem adhat.

4. A 3. bekezdés d) pontja alkalmazásában a Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt akit arra a Megbízó megjelöl. A c) és e) pont tekintetében a
Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a csomag egyedi azonosító adatát, továbbá a jelszót és belépési kódot a GLS -el elektronikus
hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

5 A GLS a zárt csomagot felbonthatja, ha 
a) a csomag burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása
nem biztosítható;

b) a csomag tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

c) a csomagot a meg nem fizetett díj ellenében a GLS értékesítheti.

6 A csomag felbontását a GLS szabályozza és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a
felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

7. A GLS-nek és a postai közremőködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és mőszaki intézkedésekkel biztosítania kell a csomag szolgáltatás 
igénybevételével továbbított küldemények titkosságát. A GLS és a postai közremőködői tevékenységet végző személy (szervezet) - a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén - köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

Az Általános Üzleti Feltételek -ben szereplő fogalmak meghatározása

IOD - elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről

Rollkarte - a GLS által használt, csomagszámonként kiállított
fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban

Scanner - a csomagszállítás során az elektronikus adatrögzítés
eszköze, 

GLS General Logistics Systems hálózathoz tartozó országok - a mindenkori GLS rendszer tagjai

Megbízó -a GLS szerződött partnere, a mindenkori költségviselő, a GLS számára a csomagszállításban kizárólag a Megbízó utasítása
érvényes

Jelen Általános Üzleti Feltételek az 1998. április 1 - ével kibocsátott Általános Üzleti Feltételek módosított változata, érvényes 2010. június 15-től.

Jelen Általános Üzleti Feltételek-et és a standard árlistát a GLS a www.gls-hungary.comhonlapon közzéteszi. A Megbízók a szerződéskötési ajánlat mellékleteként az Általános Üzleti
Feltételek
-et minden esetben megkapják, az üzleti szerződések részét képezi. A szolgáltatás igénybevételének egyéb tudnivalóit - a szolgáltatások részletes leírása, nyomtatványok, űrlapok, kitöltési útmutatók - a GLS "Felhasználói Kézikönyvben", nyomtatásban kiadja és a Megbízók rendelkezésére bocsátja, valamint a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi.